Моля, потвърдете:

Имам навършени 18 години
Прочетох и се съгласявам с "Политика за поверителност и защита на лични данни" и "Условията за ползване"

Награди

Общи условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА „Късмета ми е в билета!“

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Късмета ми е в билета!“ е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Късмета ми е в билета!“, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 1-ви юни 2021 г. и ще продължи до 31-ви юли 2021 г. Крайната дата, до която ще се приемат билети, изпратени чрез куриерска фирма СПИДИ, е 31-ви юли 2021 г. Евентуални разходи, свързани с изпращането на билетите чрез куриерска фирма СПИДИ, се поемат от Организатора. След 31-ви юли 2021 г. участващи промоционални билети могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Късмета ми е в билета!“, участват всички разновидности на марката The King. След закупуване кутия цигари The King, търговският обект предоставя билет, който има шанс да спечели награда. За покупка на 1 кутия може да се получи само един билет.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Късмета ми е в билета!“. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В определени търговски обекти, при закупуване на кутия цигари с марка The King, търговецът предоставя промоционален билет. Потребителят трябва да изтрие по свой собствен избор четири от шестнадесетте полета на промоционалния билет, за да има шанс да спечели една от трите награди: запалка, smart часовник, паричен ваучер на стойност 100лв. Потребителят трябва да открие в изтритите от него полета поне един символ , за да спечели моментна награда запалка. Потребителят трябва да открие в изтритите от него полета четири символа , за да спечели голяма награда smart часовник. Потребителят трябва да открие в изтритите от него полета четири символа , за да спечели голяма награда паричен ваучер на стойност 100лв. Потребителят може да спечели само един подарък при закупен продукт. Изтриването или нарушаването на цялостта на защитното фолио на повече от четири полета прави билетът невалиден. Ако потребителят печели голяма награда, трябва да попълни ИМЕ, ФАМИЛИЯ и ТЕЛЕФОН в обозначените полета на билета си и да го изпрати за сметка КТ Интернешънъл ЕАД чрез куриерска фирма СПИДИ на следния адрес: КТ Интернешънъл ЕАД, бул. Цариградско шосе 101 А, София, тел. 0878568979

След получаването на билета, Организаторът ще се свърже с потребителя на посочения от него телефон, с цел проверка на предоставените данни.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Моментни награди:

Големи награди:

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се получават в търговския обект, от който е закупен продукт на марката THE KING и промоционален билет.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се получават след изпращане на печеливш билет от участника до КТ Интернешънъл ЕАД и потвърждение на валидността на билета и предоставените лични данни.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен да даде данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и ЕГН.

С един валиден билет може да бъде спечелена само една награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да изпратят своят билет на КТ Интернешънъл ЕАД чрез куриерска фирма СПИДИ на следния адрес:

КТ Интернешънъл ЕАД, бул. Цариградско шосе 101 А, София, тел. 0878568979.

Данните попълнени на билета трябва да са изписани на кирилица и да съдържат име, фамилия и телефон за връзка. Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните и предоставяне на ЕГН и адрес за доставка на наградата. Наградите се изпращат чрез куриерска фирма СПИДИ най-късно до 13-ти август 2021 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши билети при покупка на продукти, включени в програмата „Късмета ми е в билета!“, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Късмета ми е в билета!“ може да бъде прекратена преди 31-ви юли 2021-та г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което, Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Късмета ми е в билета!“. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, ЕГН, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Името и фамилията са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник.

ЕГН, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.

Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните и за изпращане на наградите.

Имейл адресът е необходим, за да се отговори при запитване на участника.

При изпращането на билет по куриерска фирма СПИДИ от страна на участника, се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила, обявени публично на www.igraskod.com и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com .

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

Предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните ми данни за целите посочени по-горе. информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на: държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД, СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник; разработчици на сайта www.igraskod.com, с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения.

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни; Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията. Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право; Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата „Късмета ми е в билета!“ и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com.

Какво представлява "бисквитката"?

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка.

Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране.

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им взаимодействат с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на сайта, без да идентифицира лично отделните посетители. Данни, които може да се събират от бисквитките в настоящата страница са: _ga~,_gid~ -за различаване на потребителите, _gat~ _dc_gtm_~ за намаляване на заявките към инструмента за анализ , PHPSESSID за идентифициране на сесията на потребителя, igraskod_age за запомняне че потребителя е указал че е пълнолетен.

Активиране и Деактивиране на бисквитки

С поставяне на отметка в оказаното поле Вие се съгласявате с използването на посочените по-горе бисквитки, приемате нашите условия и се съгласявате да обработваме събраната от бисквитките информация, свързана с Вашето посещение на сайта. Прочетете как обработваме личните ви данни в общите правила на програмата.

В случай, че не желаете да събираме информация чрез използването на бисквитки моля не слагайте отметка в оказаното поле. Това по никакъв начин не влияе на участието ви в програмата.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Късмета ми е в билета!“ може да се намерят на билетите предоставени в търговските обекти. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Късмета ми е в билета!”.

Печеливши

Спечелилите големи награди ще бъдат обявени публично след края на промоцията!

Контакти